کارمند نمونه ماهانه مجموعه چاپ و تبلیغات پلاک چهارده

۱۳۹۸/۰۵/۰۹

کارمند نمونه اسفند ۱۳۹۷ و فروردین ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۱۲/۱۲
کارمند نمونه بهمن ماه 1397

کارمند نمونه بهمن ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۷/۱۱/۱۰
کارمند نمونه دی ماه 1397

کارمند نمونه دی ماه ۱۳۹۷

هدیه ویژه پرسنل محترم

مبلغ  هر کارت را  شما  به بقیه بگویید !!