۱۳۹۸/۰۵/۰۹

کارمند نمونه اسفند ۱۳۹۷ و فروردین ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۱۲/۱۲
کارمند نمونه بهمن ماه 1397

کارمند نمونه بهمن ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۷/۱۱/۱۰
کارمند نمونه دی ماه 1397

کارمند نمونه دی ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۷/۱۰/۰۷
تولید بج کارمند دانشگاه علوم پزشکی

تولید بج (نشان) سینه کارمند دانشگاه علوم پزشکی

۱۳۹۷/۱۰/۰۷
تولید بج (نشان) سینه هتل امیران

تولید بج (نشان) سینه هتل امیران

۱۳۹۷/۱۰/۰۷
تولید بج (نشان) سینه هلدینگ پانا

تولید بج (نشان) سینه هلدینگ پانا

۱۳۹۷/۱۰/۰۶
تولید بج (نشان) سینه بیمه آسیا

تولید بج (نشان) سینه بیمه آسیا

۱۳۹۷/۱۰/۰۶
تولید بج (نشان) سینه آژانس مسافرتی خورشید سیر توس

تولید بج (نشان) سینه آژانس مسافرتی خورشید سیر توس

۱۳۹۷/۱۰/۰۶
تولید بج (نشان) سینه تاکسی آنلاین داکسی

تولید بج (نشان) سینه تاکسی آنلاین داکسی